Đường dài mới biết ngựa hay, sống lâu mới tỏ là người hiền ngu!