Sự phát triển của Windows 8 bắt đầu trước bản phát hành tiền nhiệm của nó, Windows 7, vào năm 2009.