Số lượng các pháp sư chiếm số đông trong chiến binh của Liên minh huyền thoại.