Mẫu email là do VietAds thiết kế hay do tôi tự làm?

Các thống kê về chiến dịch email của VietAds có chính xác không?