Động từ chỉ hoạt động, trạng thái: Là những động từ có thể đứng độc lập với những động từ khác hay nói cách khác động từ chỉ hoạt động, trạng thái là những động từ không đòi hỏi các động từ khác phải đi kèm theo nó.