Hypervideo là như vậy tương tự như siêu văn bản, cho phép người đọc để nhấp vào một từ trong một tài liệu và lấy thông tin từ các tài liệu khác, hoặc từ nơi khác trong cùng một tài liệu.