Định nghĩa chiến thuật gần như được áp dụng trong tất cả các ngành nghề, các vấn đề đang có trên xã hội như : chiến thuật quân sự, chiến thuật kinh doanh , chiến thuật đá bóng và được áp dụng cho tất cả các tình huống có thể xảy ra.