Kết nối này sẽ được duy trì nhằm giúp cho người sử dụng có thể viết và nhận dữ liệu bằng Javascript giống như khi họ đang sử dụng một TCP socket đơn thuần.