Tôi không có danh sách email khách hàng, vậy tôi phải làm thế nào