url được xem như đường dẫn, 1 liên kết tới website của bạn tạo nên khả năng siêu liên kết cho các website.