Free là một thuật ngữ thông dụng trong giao tiếp cuộc sống và cụm từ free chắc chắn khá quen tai với mỗi người trong chúng ta