Một đối tượng được float theo chiều ngang nghĩa là nó được float theo chiều trài và phải của trang web. Một phần tử khi được float sẽ di chuyển sát về phía bên trái hoặc bên phải kể cả khi layout có thay đổi. Các phần tử nằm phía sau float sẽ bao quanh nó, còn các phần tử nằm trước float sẽ không có gì thay đổi