Dễ hiểu hơn nó giống như 1 cái kho, được chia ra làm nhiều chỗ để giữ đồ.