Mẫu email là do VietAds thiết kế hay do tôi tự làm?

Làm thế nào để tôi biết chắc email của tôi vào được inbox của khách?

Các thống kê về chiến dịch email của VietAds có chính xác không?

Khi sử dụng dịch vụ email của VietAds, địa chỉ gửi email là của tôi?

Khi sử dụng dịch vụ email của VietAds, địa chỉ gửi email là của tôi?

Tôi có thể dùng thử miễn phí dịch vụ email marketing của VietAds?

Tôi có thể dùng thử miễn phí dịch vụ email marketing của VietAds?