Mỗi người dùng khi truy cập vào website sẽ được GA gắn cho một Client ID tương tự số chứng minh cho mỗi người dân.