Phần mềm này sau khi được cài đặt có thể cướp một phần quyền điều khiển hay thậm chí là chặn đứng mọi họat động của người dùng tương tác với máy tính, tất cả những hành động này đều không được sự cho phép từ phía người sử dụng.