Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một loại thuế mà DN phải trích một phần lợi nhuận của mình cho ngân sách nhà nước.Quảng Cáo Facebook