Một số nhân tố têu biểu của năng lực như: tài năng, kỹ năng, kiến thức