Do người sử dụng lao động phải trả cho người LĐ theo HĐLĐ cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm.