Tiền là một chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ.