Biểu tượng của Wikipedia là hình quả địa cầu ghép chữ, dưới bản quyền của Qũy hỗ trợ Wikipedia, một tổ chức phi lợi nhuận, nơi Wikipedia đang trực thuộc.