Thông thường có 2 loại Website: Website tĩnh và Website động. Sự khác nhau giữa hai loại Website này là gì?