Nói chung đồng hồ automatic chính là một loại đồng hồ cơ cao cấp được tự động lên giây nhờ chuyển động cánh tay.