Module website thường sẽ bao gồm một hoặc nhiều trang mô tả nội dung, được chia thành nhiều khối trên website của bạn.