Kim loại là một phần không thể thiều trong cuộc sống của con người, kim loại đóng góp rất nhiều torng sự phát triển của xã hội với nhiều ứng dụng khác nhau.