Link Out là một cách phân loại link theo hướng liên kết của link, đối lập với Backlink và là một trường hợp đặc biệt của External Link.