Theo phân cấp thì Dedicated server là đơn vị tài nguyên độc lập và mạnh mẽ.