Thực chất, CSS chính là viết tắt của từ Cascading Style Sheet\ nó là một ngôn ngữ quy định cách trình bày của các thẻ html trên trang web.