Để xem được chỉ số PA và DA của website, bạn cài add-on mozbar vào trình duyệt của mình.