Danh từ được sử dụng rất thông dụng trong cuộc sống, trong văn học, trong giao tiếp. Danh từ có thể đứng đầu câu, cuối câu hay giữa câu để phù hợp với các chức năng làm chủ ngữ, tân ngữ hay bổ ngữ trong câu.Quảng Cáo Facebook