Như ATM là thẻ nội địa chỉ sử dụng trong nước Việt Nam mà thôi. Nếu bạn ra nước ngoài sẽ xem như phế vì thẻ này do các ngân hàng trong nước phát hành ở trong phạm vi Việt Nam mà thôi. Thế nhưng nếu bạn sử dụng các loại thẻ quốc tế như Visa, Mastercard, American Express, JCB hay Discover Card.thì thẻ của bạn sẽ thanh toán ở các nước khác.