Thiết kế Web thực phẩm chức năng chiaki.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng chiaki.vn

Thiết kế website thời trang may mặc chiaki.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc chiaki.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng genphar.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng genphar.vn

Thiết kế website thời trang may mặc genphar.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc genphar.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng japana.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng japana.vn

Thiết kế website thời trang may mặc japana.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc japana.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng sanpham.womansure.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng sanpham.womansure.vn

Thiết kế website thời trang may mặc sanpham.womansure.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc sanpham.womansure.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng thucphamthuoc.net

Thiết kế Web thực phẩm chức năng thucphamthuoc.net

Thiết kế website thời trang may mặc thucphamthuoc.net chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc thucphamthuoc.net đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng vyparisspa.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng vyparisspa.vn

Thiết kế website thời trang may mặc vyparisspa.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc vyparisspa.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng collagenhispa.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng collagenhispa.com

Thiết kế website thời trang may mặc collagenhispa.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc collagenhispa.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng cuahangthucphamchucnang.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng cuahangthucphamchucnang.com

Thiết kế website thời trang may mặc cuahangthucphamchucnang.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc cuahangthucphamchucnang.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng xachtaynhat.net

Thiết kế Web thực phẩm chức năng xachtaynhat.net

Thiết kế website thời trang may mặc xachtaynhat.net chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc xachtaynhat.net đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng imc.net.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng imc.net.vn

Thiết kế website thời trang may mặc imc.net.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc imc.net.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng japana.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng japana.vn

Thiết kế website thời trang may mặc japana.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc japana.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng hoanmydanang.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng hoanmydanang.com

Thiết kế website thời trang may mặc hoanmydanang.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc hoanmydanang.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng pharmacity.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng pharmacity.vn

Thiết kế website thời trang may mặc pharmacity.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc pharmacity.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng cuahangthucphamchucnang.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng cuahangthucphamchucnang.com

Thiết kế website thời trang may mặc cuahangthucphamchucnang.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc cuahangthucphamchucnang.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng scj.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng scj.vn

Thiết kế website thời trang may mặc scj.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc scj.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng hachihachi.com.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng hachihachi.com.vn

Thiết kế website thời trang may mặc hachihachi.com.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc hachihachi.com.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng hataphar.com.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng hataphar.com.vn

Thiết kế website thời trang may mặc hataphar.com.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc hataphar.com.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng myphamnhat.info

Thiết kế Web thực phẩm chức năng myphamnhat.info

Thiết kế website thời trang may mặc myphamnhat.info chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc myphamnhat.info đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng muathuoctot.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng muathuoctot.com

Thiết kế website thời trang may mặc muathuoctot.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc muathuoctot.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng thucphamchucnangplusone.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng thucphamchucnangplusone.com

Thiết kế website thời trang may mặc thucphamchucnangplusone.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc thucphamchucnangplusone.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng flpvietnam.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng flpvietnam.com

Thiết kế website thời trang may mặc flpvietnam.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc flpvietnam.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng tiki.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng tiki.vn

Thiết kế website thời trang may mặc tiki.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc tiki.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng thaiduong.com.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng thaiduong.com.vn

Thiết kế website thời trang may mặc thaiduong.com.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc thaiduong.com.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng mathoadaphan.com

Thiết kế Web thực phẩm chức năng mathoadaphan.com

Thiết kế website thời trang may mặc mathoadaphan.com chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc mathoadaphan.com đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng cityplaza.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng cityplaza.vn

Thiết kế website thời trang may mặc cityplaza.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc cityplaza.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng genphar.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng genphar.vn

Thiết kế website thời trang may mặc genphar.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc genphar.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng boshop.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng boshop.vn

Thiết kế website thời trang may mặc boshop.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc boshop.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng duocphamvinhgia.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng duocphamvinhgia.vn

Thiết kế website thời trang may mặc duocphamvinhgia.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc duocphamvinhgia.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.

Thiết kế Web thực phẩm chức năng lazada.vn

Thiết kế Web thực phẩm chức năng lazada.vn

Thiết kế website thời trang may mặc lazada.vn chuyên nghiệp, tốc độ load web nhanh. Thiết kế web thời trang may mặc lazada.vn đạt chuẩn SEO google, bảo mật cao, uy tín, chất lượng.


MỤC LỤC BÀI VIẾT [HIỆN]

Thị trường  thực phẩm chức năng là thị trường màu mỡ, đem đến cực kỳ nhiều khách hàng thực sự quan tâm tìm kiếm Sản phẩm/ Dịch vụ thực phẩm chức năng. Để gia nhập vào thị trường thực phẩm chức năng, công ty bạn cần có Website.


Website thực phẩm chức năng là kênh bán hàng trên Internet thu hút khách hàng đến với bạn một cách thụ động. Có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thực phẩm chức năng nhờ vào Website mà doanh số bán hàng tăng lên một cách đột biến.


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn

Công ty Việt Ads là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực [thiết kế Website thực phẩm chức năng] và marketing cho Website thực phẩm chức năng. Nếu bạn đang tìm kiếm công ty thiết kế & nâng cấp Website thực phẩm chức năng chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm đồng hành cùng bạn lâu dài thì Việt Ads chính là đối tác quan trọng, đáng tin cậy để bạn có thể quyết định "chọn mặt gửi vàng".


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn

Hotline: 0964 82 6644 (24/7)

 

Lợi ích khi sở hữu website thực phẩm chức năng chuyên nghiệp?

Cơ hội quảng bá thực phẩm chức năng không giới hạn, công việc kinh doanh mở cửa 24h/ngày

 • Website thực phẩm chức năng có thể ví như một phòng giao dịch toàn cầu, bất kể các giới hạn không gian và thời gian. Nó luôn mở cửa 24/24 trong suốt 365 ngày của năm. Vì vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm nào.


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn

Tối ưu chi phí vận hành và truyền thông doanh nghiệp thực phẩm chức năng

 • Thay vì phải gửi Catalogue thực phẩm chức năng bằng giấy hoặc đĩa CDROM cho khách hàng. Bạn có thể mời khách hàng đến thăm website thực phẩm chức năng của mình với những thông tin còn cặn kẽ và đầy đủ hơn ở Catalogue được đăng trên đó. Khoảng chi phí bạn bỏ ra để duy trì và thiết kế website thực phẩm chức năng  sẽ là rất nhỏ bé so với các khoảng chi phí in ấn, sao chép, chi phí nhân lực ... giành cho việc quảng bá thực phẩm chức năng đến khách hàng. Đó là chưa kể các chi phí cho các dịch vụ truyền thông thực phẩm chức năng nếu bạn không có website.


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Đồng hành và vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực thực phẩm chức năng

 • Với việc có website thực phẩm chức năng, Bạn đã sẵn sàng song hành cùng các đối thủ cạnh tranh thực phẩm chức năng chinh phục các cơ hội trong nền kinh tế Internet. Giải pháp và công nghệ do Việt Ads cung cấp sẽ giúp bạn vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh thực phẩm chức năng cùng nghành, và đây là một mục tiêu hoàn toàn thực tiễn.


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Có thêm hàng ngàn khách hàng mới, làm thỏa mãn cả những khách hàng thực phẩm chức năng khó tính nhất

 • Với môi trường internet năng động, Bạn dễ dàng thay đổi và cập nhật thông tin lên website thực phẩm chức năng của mình để sẵn sàng làm thoả mãn yêu cầu của các khách hàng khó tính nhất. Và tất nhiên, nỗ lực cung cấp các thông tin chất lượng cao của Bạn sẽ mang lại kết quả là bạn sẽ có thêm vô số các khách hàng thực phẩm chức năng tiềm năng và hàng ngàn khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ thực phẩm chức năng của bạn.


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Tạo ra được hình ảnh về một Doanh nghiệp thực phẩm chức năng được tổ chức khoa học và hiệu quả

 • Với việc tổ chức các thông tin trên website thực phẩm chức năng của mình hướng tới lợi ích của khách hàng thì khách hàng sẽ dễ dàng khai thác các thông tin trên website thực phẩm chức năng của Bạn. Và khi khách hàng thực phẩm chức năng hài lòng thì Bạn đã xây dựng được hình ảnh tốt đẹp về mình trong tâm trí và tình cảm của khách hàng.

 

Vậy như thế nào là một website thực phẩm chức năng chuyên nghiệp?

Với nhiều năm kinh nghiệm thiết kế Website thực phẩm chức năng Việt Ads tự tin là công ty hàng đầu về thiết kế website thực phẩm chức năng, chúng tôi luôn hiểu được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng thực phẩm chức năng từ chính những dự án mà đối tác của chúng tôi cung cấp.

Việc thiết kế một website thực phẩm chức năng không có ý nghĩa nếu như trang web không thu hút được khách hàng, khách hàng không quyết định mua hàng. Từ đó chúng tôi đúc kết được các tiêu chí của một website thực phẩm chức năng chuyên nghiệp:


 • Giao diện Website thực phẩm chức năng thân thiện người dùng: màu sắc, hình ảnh banner, hình sản phẩm/dịch vụ thực phẩm chức năng đẹp mắt ấn tượng

 • Tốc độ đường truyền website thực phẩm chức năng nhanh, chuẩn là < 3s

 • Thiết kế website thực phẩm chức năng chuẩn SEO, tối ưu công cụ tìm kiếm Google, Facebook

 • Liên kết nội bộ trong website thực phẩm chức năng tốt, có tính chỉ dẫn: Sự tương tác cao và người truy cập website thực phẩm chức năng lâu hơn bằng các liên kết giữa các trang thực phẩm chức năng này sang trang khác.

 • Thông tin sản phẩm/ dịch vụ thực phẩm chức năng rõ ràng: Các thông tin về sản phẩm và dịch vụ thực phẩm chức năng cần phải chi tiết, rõ ràng, và ấn tượng khách hàng

 • Bố cục website thực phẩm chức năng: Các chức năng của website thực phẩm chức năng sử dụng dễ dàng, bố cụ website phân bổ khoa học để tạo tiện lợi khi khách hàng duyệt web

 • Nội dung website thực phẩm chức năng hữu ích: Trình bày đầy đủ nội dung, phù hợp, hợp lý với nhu cầu khách hàng quan tâm thực phẩm chức năng

 • Nội dung website thực phẩm chức năng mới: Website được cập nhật nội dung thường xuyên, luôn là công cụ hỗ trợ kinh doanh online giúp doanh nghiệp thực phẩm chức năng tăng doanh thu và giảm chi phí

 • Website thực phẩm chức năng luôn hoạt động 24/24, không để tạm dừng hoặc ngắt quãng

 • Website thực phẩm chức năng có tính bảo mật để chống hacker

 • Quản trị Admin website thực phẩm chức năng phải gọn nhẹ, dễ sử dụng và đầy đủ chức năng


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


 

Tại sao lựa chọn Việt Ads làm đơn vị thiết kế website thực phẩm chức năng?

Đội ngũ thiết kế Website thực phẩm chức năng  chuyên nghiệp lâu năm, dày dăn kinh nghiệm đảm bảo đem đến cho bạn dịch vụ thiết kế website thực phẩm chức năng chuẩn SEO chuyên nghiệp, tối ưu, thân thiện với các bộ máy tìm kiếm. Dể bạn có thể quảng bá thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ thực phẩm chức năng của mình một cách nhanh và hiệu quả nhất.


 • Hệ thống trang website thực phẩm chức năng chuẩn SEO Google, dễ dàng quảng bá hình ảnh, thương hiệu tới khách hàng thực phẩm chức năng tiềm năng bằng công cụ tìm kiếm nhanh.

 • Hệ thống mã nguồn hướng đối tượng, giúp website thực phẩm chức năng có thể mở rộng thêm nhiều tiện ích chức năng về sau

 • Thỏa mãn các tiêu chí của một website thực phẩm chức năng chuyên nghiệp, dễ dàng tiếp cận gần với khách hàng hơn thông qua mạng internet

 • Tính bảo mật website thực phẩm chức năng luôn là những tiêu chí được chúng tôi chú trọng hàng đầu, ngoài việc lập trình phải có độ bảo mật cao, chúng tôi còn sử dụng hệ thống bảo mật cao nhất.

 • Cung cấp đầy đủ tính năng website thực phẩm chức năng mà bạn yêu cầu.

 • Tối ưu website thực phẩm chức năng của bạn thân thiện với công cụ tìm kiếm, có thể lên top với từ khóa thực phẩm chức năng không cạnh tranh mà không cần đụng đến các vấn đề khác trong SEO.

 • Thiết kế website thực phẩm chức năng chuẩn SEO giúp bạn giảm chi phí và thời gian khi thực hiện chiến dịch SEO và Google Ads.
 • Hỗ trợ nhiệt tình, khắc phục nhanh chóng khi website thực phẩm chức năng bạn xảy ra sự cố.

 • Giao diện Website thực phẩm chức năng phong phú, sáng tạo và chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ thực phẩm chức năng của quý doanh nghiệp.

 • Đưa ra phương án xử lý và lập trình tối ưu giúp website thực phẩm chức năng hoạt động tốt  hơn và xử lý nhanh hơn khi có yêu cầu xử lý thông tin từ khác hàng.

 • Thiết kế Website thực phẩm chức năng đạt độ chuẩn SEO google, yahoo, bing và công cụ tìm kiếm khác

 • Dễ dàng quản trị, giúp quý doanh nghiệp thực phẩm chức năng cập nhật thông tin nhanh nhất, có khả năng phát triển và nâng cấp về sau

 • Website thực phẩm chức năng được lập trình bằng PHP & MySQL, Ajax, Jquery,... mã nguồn mở 100% theo từng modul thiết kế code thuần nên dễ dàng nâng cấp, phát triển sau nàyThiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Ngoài ra, khi bạn muốn quảng bá website thực phẩm chức năng sử dụng các giải pháp marketing như dịch vụ SEO thực phẩm chức năng , quảng cáo facebook thực phẩm chức năng , google adwwords thực phẩm chức năng , marketing thực phẩm chức năng , email marketing thực phẩm chức năng ,…Công ty chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng giải pháp marketing tổng thể lĩnh vực thực phẩm chức năng.

Doanh nghiệp không mất thời gian đi tìm một công ty quảng cáo khác chưa được kiểm nghiệm và chúng tôi còn có chương trình ưu đãi quảng cáo thực phẩm chức năng khi doanh nghiệp đã là khách hàng thân thiết.Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


 

Quy trình thiết kế website thực phẩm chức năng tại Việt Ads?

Bước 1: Khảo sát thu thập thông tin khách hàng

 • Khảo sát và tìm hiều thực tế về  nhu cầu làm website thực phẩm chức năng của khách hàng được sử dụng cho lĩnh vực nào.
 • Tìm hiểu kỹ về thông tin khách hàng nhằm phân tích, đánh giá và tư vấn hỗ trợ cho việc thiết kế website thực phẩm chức năng .
 • Trao đổi, thảo luận, góp ý kiến với khách hàng về Website thực phẩm chức năng  và đưa ra giải pháp phù hớp nhất  để xây dựng website thực phẩm chức năng đẹp và hiệu quả.


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Bước 2: Phân tích và đánh giá Website thực phẩm chức năng

 • Xác định rõ yêu cầu mục tiêu của website thực phẩm chức năng  , phân tích rõ ràng mục đích yêu cầu, nguyên vọng của khách hàng.
 • Khảo sát xử lý hình ảnh, thu thập tài liệu liên quan , thông tin khách hàng cung cấp, Việt Ads Thiết kế + Lập cấu trúc cho website và tiến hành thiết kế website thực phẩm chức năng
 • Thảo luận và đi đến giải pháp, phân tích các chức năng của trang website thực phẩm chức năng kèm theo thời gian và mức chi phí phải hoàn thành.

Bước 3: Thiết kế website thực phẩm chức năng

 • Tiến hành xử lý hình ảnh đã thu thập về, và tham khảo tài liệu và sau đó là tiến hành quy trình thiết kế website thực phẩm chức năng  ( Các gói hình ảnh JPG, Flash, photoshop, …), hình ảnh và nội dung phải được kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo độ thẩm mỹ cho trang website thực phẩm chức năng  .


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Bước 4: Giai đoạn xây dựng hoàn thành website thực phẩm chức năng

 • Mẫu website thực phẩm chức năng sẽ được chuyển hóa từ thao tác thiết kế độ họa sang.
 • Xây dự cơ sở dự liệu trên website thực phẩm chức năng, tạo cây nội dung thiết kế website thực phẩm chức năng
 • Cập nhật nội dung và thông tin các hình ảnh dùng cho website thực phẩm chức năng .
 • Tổ chức đánh giá và chỉnh sửa các yêu cầu mới.
 • Tổng hợp hệ thống: Gán ghép, phân tích nội dung lập trình thành một sản phẩm
 • Tiến hành kiềm tra chỉnh sửa và nghiệm thu.

Bước 5: Demo website thực phẩm chức năng

 • Kiểm tra và sửa lỗi nếu có, bảo mật hệ thống thông tin và công nghệ.
 • Gia hạn thời gian chạy thử là 1 tuần , Chỉnh sửa thông số kỹ thuật
 • Bổ xung yêu cầu và lập trình chức năng ( nếu cần thiết )


Thiết kế Web thực phẩm chức năng - VietAdsGroup.Vn


Bước 6: Thiết kế website thực phẩm chức năng hoàn thành

 • Khách hàng xem sét duyệt trang website thực phẩm chức năng và chất lượng trang web
 • Đăng tải hệ thống đảm báo chạy tốt trên các trình duyệt

Bước 7: Chuyển giao website thực phẩm chức năng

 • Đào tạo khách hàng quản trị Admin website thực phẩm chức năng  một cách hiệu quả, giúp khách hàng tự cập nhật thông tin, hình ảnh, sp lên website.
 • Đánh giá và bảo trì website thực phẩm chức năng.

Bước 8: Bảo trì hậu mãi website thực phẩm chức năng

 • Bảo trì website thực phẩm chức năng hàng tháng.
 • Bảo hành website thực phẩm chức năng trọn đời khi khách hàng sử dụng hosting

 

Tổng kết và giải pháp thiết kế website thực phẩm chức năng

Để thiết kế website thực phẩm chức năng chuyên nghiệp phục vụ công việc kinh doanh thành công và hiệu quả. Hãy liên hệ với Việt Ads ngay hôm nay để đảm bảo bạn không bỏ lỡ cơ hội có được giải pháp thiết kế website thực phẩm chức năng tối ưu hiệu quả nhất!